facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

Постійне, системне оновлення змісту середньої та модернізація вищої педагогічної освіти, форм і методів підготовки учительських і науково-педагогічних кадрів зумовило створення та відкриття у квітні 2005 року, з ініціативи ректора університету академіка В.П. Андрущенка, Факультету філософії та суспільствознавства як структурного навчально-методичного і наукового підрозділу НПУ імені М.П. Драгоманова. Перед цим підрозділом університету стоять завдання забезпечення якісно нового рівня інтеграції науки і педагогічної освіти, радикальної модернізації змісту педагогічної освіти, стати центром демократизації освітньої політики у відповідності до принципів Болонського процесу. Інноваційні педагогічні освітні технології сприятимуть забезпеченню високої конкурентноздатності випускника НПУ імені М.П. Драгоманова на ринку праці.

Головними завданнями розвитку й діяльності Факультету є:

 • здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, науково-методичну, соціально-виховну, консультаційну та координаційну діяльність і підготовку висококваліфікованих фахівців для системи освіти та інших галузей господарства;
 • вироблення суттєво нового підходу до змісту вищої гуманітарної, педагогічної освіти, впровадження єдиної політики в галузі навчання та виховання студентської молоді, реалізація науково обґрунтованої, духовної і політично зумовленої історичним буттям українського народу ідеології державотворення як філософії національно-державного розвитку українського суспільства в її орієнтації на цінності загальнолюдського звучання, на ліберально-демократичний досвід світової спільноти;
 • забезпечення умов для оволодіння всіма студентами системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування у них громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • залучення студентів до фундаментальних загальнолюдських і національних цінностей, надаючи особливого значення національній ідеї, як духовному і моральному стрижню;
 • забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку педагогічних кадрів;
 • організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень із пріоритетних гуманітарних, філософських, історико-педагогічних, психолого-педагогічних, культурологічних, релігієзнавчих наукових напрямів та їх впровадження у навчально-виховний процес;
 • здійснення спільних наукових досліджень з навчальними закладами всіх рівнів акредитації та науковими установами відповідного профілю системи НАН України та НАПН України;
 • участь у підготовці та підвищенні кваліфікаційного рівня науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для закладів освіти України;
 • розробка, апробація і впровадження стандартів освіти різних кваліфікаційних рівнів та створення навчальних планів і програм для підготовки педагогічних кадрів, в тому числі магістрів педагогіки вищої школи;
 • участь у підготовці нового покоління навчально-методичної літератури у відповідності з навчальними планами різних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • розробка та впровадження стандартів оцінки якості підготовки педагогічних кадрів;
 • інформування абітурієнтів та студентів про ситуацію на ринку праці.

Факультет філософії та суспільствознавства:

 • визначає зміст історико-суспільствознавчої, філософсько-педагогічної, психолого-педагогічної, культурологічної, релігієзнавчої освіти з урахуванням державних стандартів освіти та готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр;
 • розробляє та запроваджує власні програми і проекти навчально-методичної та наукової діяльності;
 • бере участь у діяльності міжнародних освітніх фондів та організацій;
 • отримує за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня.

Готуючи бакалаврів і магістрів за напрямами підготовки філософія, культурологія, дизайн та реклама Факультет дає ґрунтовну фахову наукову підготовку з філософії, культурології, дизайну та реклами і завдяки викладанню комплексу психолого-педагогічних, гуманітарних, загальнонаукових дисциплін готує кваліфікаційного викладача-педагога для гімназій, ліцеїв, колегіумів, ВНЗ І – ІV рівнів акредитації. Спеціалісти з філософською та культурологічною освітою забезпечують викладання навчальних курсів з етики, естетики, теорії та історії української та зарубіжної культури, суспільствознавства тощо. Фахівці з релігієзнавства стануть кваліфікованими викладачами предмету „Християнська етика", „Історія релігії" тощо.

Факультетом здійснюється розробка державних стандартів, які визначають стратегію підготовки фахівців в умовах докорінних перетворень в методології та організації навчального процесу.

На основі удосконалених навчальних планів впроваджуються розробки нового покоління типових навчальних програм, що сприяють реалізації змісту освіти у відповідності до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Здійснюється розробка та запровадження науково-обгрунтованої системи самостійної роботи, зміщення акцентів навчального процесу з репродуктивних форм на творче оволодіння студентами новими знаннями, створення умов для вільного вибору навчальних курсів варіативної частини. З метою створення сучасного навчально-методичного забезпечення у нас здійснюється підготовка і видання підручників, посібників, інструктивно-методичних, допоміжних матеріалів до лабораторних, практичних, семінарських занять та з питань організації самостійної роботи.

Факультет має широку наукову і методичну базу. Кафедри Факультету тісно співпрацюють з Міністерством освіти і науки України, Інститутами Національної Академії наук України, Національної Академії педагогічних наук України, вищими навчальними закладами України та зарубіжжя.

На базі Факультету працюють спеціалізовані Вчені ради з філософії, психології, історії України. В аспірантурі та докторантурі кафедр Факультету навчається більше 100 осіб, в тому числі більше 20 аспірантів на платній основі.

Головною стратегічною метою подальшого розвитку Факультету є професійне перетворення його в провідний, унікальний навчальний та науковий філософсько-культурологічний, релігієзнавчий, методологічний та дидактично-методичний Центр системи педагогічної освіти України.

На всіх кафедрах запроваджено модульно-рейтингову організацію навчання студентів та вдосконалену державну атестацію випускників.

Реалізація мети і головних завдань концепції науково-освітньої діяльності Факультету сприяє переходу його на принципово нову якість роботи і створює необхідні умови для вдосконалення навчально-виховного процесу, подальшого розвитку наукових досліджень, розширенню та більш ефективному співробітництву з українськими та зарубіжними партнерами.

Факультет має розвинену систему студентського самоврядування, яка сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора та керівника.

Завданнями студентського самоврядування є забезпечення і захист прав, обов'язків та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу, розвитку та сприяння навчальному, науковому та творчому потенціалу студентів, активізація діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами, організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжних організацій, сприяння працевлаштуванню випускників, участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами тощо.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, Факультету, гуртожитку. 

Навчання в Факультеті здійснюється за такими формами*:

 • денна;
 • заочна;
 • екстернатна.

*Форми навчання можуть бути поєднані.

Основними організаційними формами навчання в Факультеті є:

 • лекція;
 • семінар, спецсемінар;
 • лабораторний практикум;
 • індивідуальне заняття;
 • самостійна робота студентів;
 • консультація;
 • науково-дослідна робота студентів;
 • навчальні і виробничі практики.

Факультет проводить активну роботу по встановленню прямих зв'язків з вузами іноземних держав – зокрема Болгарії, Польщі, Італії та ін.

Зовнішньодержавна діяльність Факультету проводиться відповідно до чинного законодавства шляхом укладання договорів із закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями.

Основними видами міжнародних зв'язків та зовнішньоекономічної діяльності Факультету є:

 • організація фахової підготовки і стажування студентів інших держав;
 • здійснення освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів;
 • створення з іноземними вищими навчальними закладами спільних лабораторій та центрів;
 • відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів та студентів для проходження стажування, участі у конференціях, симпозіумах, конгресах тощо;
 • розробка спільних наукових проектів і програм.

{socbuttons}

Делегація в аудиторії Волинки

22 лютого в аудиторії імені Григорія Волинки відбулась зустріч керівництва факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова з представниками Університету імені Кардинала Стефана Вишинського (Польща).

Під час зустрічі було обговорено основні напрями співпраці, серед яких стажування викладачів і студентів, спільні наукові публікації, участь у спільних науково-освітніх проектах, обмін досвідом у підготовці фахових видань до науково метричних платформ. Під час зустрічі були присутні завідуючі кафедр факультету, які висловили бачення можливих точок взаємодії. Поляки з цікавістю ознайомились з історією Драгомановського вишу і висловили сподівання про якомога активнішу співпрацю. Після цього іноземні гості зустрілись зі студентами факультету, щоб презентувати свій університет.

На фото Іван Дробот, Надія Адаменко, Тетяна Котлярова та інші

Брутальні діти27 травня 2015 року відбулось урочисте зібрання з нагоди десятиріччя від дня заснування Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серед запрошених – засновники, студенти, викладачі і випускники.

andrushenkoФілософія – любов до мудрості, є специфічним видом духовно-практичного освоєння дійсності. Вона виникла на порозі становлення людської цивілізації й від давніх часів і до наших днів є стрижньовою основою духовної культури людини. Вивчення філософії є першоосновою становлення людського мислення та пізнання від часів Платонівської академії й до сучасних університетів всіх народів і культур світу.

Особливе значення вивчення філософії має для підготовки майбутніх педагогічних кадрів. І це зрозуміло. Щоб зрозуміти світ і передати це розуміння дитині, вчитель має бути не лише грамотною, освіченою, обізнаною людиною, але й мудрою. Він має побачити в суспільстві зародки майбутнього і спрямувати розвиток дитини до його сприйняття й продовження. Вчитель плекає високу духовність і мораль, естетичне ставлення до дійсності, уміння спілкуватись, любити батьків і Батьківщину, готовність виступити на їх захист. Філософія дає для цього теоретико-методологічне і аксіологічне підґрунтя. Виходячи з цих міркувань нами була переосмислена концепція підготовки майбутніх педагогічних кадрів у відповідь на потреби глобалізаційних процесів сучасного світу, а також практики українського державотворення в структурі педагогічного університету було створено Інститут філософської освіти і науки.

Вітання ІФОН від Василя КременяРектору Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
академіку В. П. Андрущенку

Директору Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова
професору І.І. Дроботу

Колективу Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова

Шановний Вікторе Петровичу!
Шановний Іване Івановичу!
Шановні колеги!

Щиро, сердечно, з гордістю за результати десятирічної праці, вдячністю за високопрофесійну викладацьку й організаторську роботу та сподіванням на нові успіхи, вітаю з 10-річчям Інституту філософської освіти і науки!

Мирослав Попович вітає ІФОНШановні колеги Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова!

Я хочу привітати Вас зі знаменною датою педагогічної та наукової діяльності і, перш за все, підкреслити факт нашої співпраці.

Берусь сказати, що десятирічним строком існування Інститут філософської освіти і науки стверджується плідність діяльності Вашої організації. За цей час ви підготували висококваліфікованих фахівців для системи освіти і ширше. Навчаючи і даючи путівку в життя, ви даруєте світові гуманітаріїв за покликанням. Людей, які замислюються над укріпленням загальнолюдських цінностей не через службовий обов'язок і без нагадувань. В ім'я важливого для кожного. Тих, хто присвячує багато часу і сил осмисленню «наук про дух» на підставі усвідомлення того, що це їх доля.

4 tolstouhovМоїм колегам, викладачам і студентам
Інституту філософської освіти і науки!

Вітаю колектив з десятиріччям від дня заснування Інституту філософської освіти і науки! Зі створенням науково-навчального підрозділу, який ви уособлюєте, в освітянській галузі України закладені нові підвалини у вихованні сучасного покоління філософів і культурологів, які орієнтованих на єдність національних і загальнолюдських цінностей.

Десятирічний шлях є чудовим приводом для аналізу зробленого та окресленню нових перспектив. Зважаючи на плідну співпрацю з викладачами, студентами і випускниками, можу привітати з тим, що Інститут філософської освіти і науки як підрозділ вітчизняного флагману педагогічної освіти цілковито реалізувався і відіграє важливу у формуванні та реалізації гуманітарної стратегії розвитку НПУ ім. М.П. Драгоманова. Наукові здобутки, мистецькі проекти, освітні ініціативи, які реалізовані протягом десяти років колективом Інституту філософської освіти і науки, свідчать про те, що заснування у 2005 році Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова було своєчасним науковим та освітнім кроком, що відповідає поточним соціокультурним потребам української держави. Культурологічні проекти («Тиждень мистецтв», «Фестиваль релігійного мистецтва»), літературно-мистецькі проекти («Щоденник», «Продайте їсти»), освітньо-музичні цикли («Перший християнський князь» та ін.) не пройшли повз увагу широкого кола громадськості і викликали резонанс.

vruchennya-gramoty-2015Робота колективу Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова відзначена Національною академією педагогічних наук України.

Під час урочистого засідання до ювілею ІФОН вручено грамоту «За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, проведення наукових досліджень та з нагоди 10-річчя з дня заснування Інституту», яка підписана Президентом НАПН України, академіком, доктором філософських наук, професором Василем Григоровичем Кремнем.

Лекція професора Ешлі в аудиторії імені Волинки (ІФОН, Університет Махаріші)

29 травня 2015 року в Інституті філософської освіти і науки відбулась лекція професора університету Махаріші (США) Ешлі Дінс на тему «Філософія інновацій в реабілітації. Від індивідуальності до всього світу».

В дискусії після лекційної частини взяли учать директор ІФОН, професор І.І. Дробот, директор Інституту корекційної педагогіки та психології академік В.М. Синьов, директор Інституту фізичного виховання та спорту проф. О.В. Тимошенко та радник ректора з міжнародних питань, завідувач лабораторії інноваційних технологій в реабілітації людини НПУ імені М.П. Драгоманова проф. М.А. Бойчук. Також питання до американського професора поставили викладачі та студенти.

Пропонуємо вашій увазі замітку про науковий захід студента ІІІ курсу напряму «Культурологія», голови Студентського наукового товариства ІФОН Глеба Хоменка:

Запрошення на 10-річча інституту

Запрошуємо студентів, випускників і викладачів на урочистості присвячені 10-річчю з дня заснування Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, які відбудуться 27 травня 2015 року о 12 год в Мистецькій галереї університету (гуманітарний корпус, вул. Тургенєвська 8-14).

Захід матиме доброчинний характер, адже зібрані під час його проведення кошти будуть передані дітям, чиї батьки загинули в АТО для придбання шкільного приладдя на наступний навчальний рік.

   
© NPUROUNDER