facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

Постійне, системне оновлення змісту середньої та модернізація вищої педагогічної освіти, форм і методів підготовки учительських і науково-педагогічних кадрів зумовило створення та відкриття у квітні 2005 року, з ініціативи ректора університету академіка В.П. Андрущенка, Факультету філософії та суспільствознавства як структурного навчально-методичного і наукового підрозділу НПУ імені М.П. Драгоманова. Перед цим підрозділом університету стоять завдання забезпечення якісно нового рівня інтеграції науки і педагогічної освіти, радикальної модернізації змісту педагогічної освіти, стати центром демократизації освітньої політики у відповідності до принципів Болонського процесу. Інноваційні педагогічні освітні технології сприятимуть забезпеченню високої конкурентноздатності випускника НПУ імені М.П. Драгоманова на ринку праці.

Головними завданнями розвитку й діяльності Факультету є:

 • здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, науково-методичну, соціально-виховну, консультаційну та координаційну діяльність і підготовку висококваліфікованих фахівців для системи освіти та інших галузей господарства;
 • вироблення суттєво нового підходу до змісту вищої гуманітарної, педагогічної освіти, впровадження єдиної політики в галузі навчання та виховання студентської молоді, реалізація науково обґрунтованої, духовної і політично зумовленої історичним буттям українського народу ідеології державотворення як філософії національно-державного розвитку українського суспільства в її орієнтації на цінності загальнолюдського звучання, на ліберально-демократичний досвід світової спільноти;
 • забезпечення умов для оволодіння всіма студентами системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування у них громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • залучення студентів до фундаментальних загальнолюдських і національних цінностей, надаючи особливого значення національній ідеї, як духовному і моральному стрижню;
 • забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку педагогічних кадрів;
 • організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень із пріоритетних гуманітарних, філософських, історико-педагогічних, психолого-педагогічних, культурологічних, релігієзнавчих наукових напрямів та їх впровадження у навчально-виховний процес;
 • здійснення спільних наукових досліджень з навчальними закладами всіх рівнів акредитації та науковими установами відповідного профілю системи НАН України та НАПН України;
 • участь у підготовці та підвищенні кваліфікаційного рівня науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для закладів освіти України;
 • розробка, апробація і впровадження стандартів освіти різних кваліфікаційних рівнів та створення навчальних планів і програм для підготовки педагогічних кадрів, в тому числі магістрів педагогіки вищої школи;
 • участь у підготовці нового покоління навчально-методичної літератури у відповідності з навчальними планами різних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • розробка та впровадження стандартів оцінки якості підготовки педагогічних кадрів;
 • інформування абітурієнтів та студентів про ситуацію на ринку праці.

Факультет філософії та суспільствознавства:

 • визначає зміст історико-суспільствознавчої, філософсько-педагогічної, психолого-педагогічної, культурологічної, релігієзнавчої освіти з урахуванням державних стандартів освіти та готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр;
 • розробляє та запроваджує власні програми і проекти навчально-методичної та наукової діяльності;
 • бере участь у діяльності міжнародних освітніх фондів та організацій;
 • отримує за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня.

Готуючи бакалаврів і магістрів за напрямами підготовки філософія, культурологія, дизайн та реклама Факультет дає ґрунтовну фахову наукову підготовку з філософії, культурології, дизайну та реклами і завдяки викладанню комплексу психолого-педагогічних, гуманітарних, загальнонаукових дисциплін готує кваліфікаційного викладача-педагога для гімназій, ліцеїв, колегіумів, ВНЗ І – ІV рівнів акредитації. Спеціалісти з філософською та культурологічною освітою забезпечують викладання навчальних курсів з етики, естетики, теорії та історії української та зарубіжної культури, суспільствознавства тощо. Фахівці з релігієзнавства стануть кваліфікованими викладачами предмету „Християнська етика", „Історія релігії" тощо.

Факультетом здійснюється розробка державних стандартів, які визначають стратегію підготовки фахівців в умовах докорінних перетворень в методології та організації навчального процесу.

На основі удосконалених навчальних планів впроваджуються розробки нового покоління типових навчальних програм, що сприяють реалізації змісту освіти у відповідності до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Здійснюється розробка та запровадження науково-обгрунтованої системи самостійної роботи, зміщення акцентів навчального процесу з репродуктивних форм на творче оволодіння студентами новими знаннями, створення умов для вільного вибору навчальних курсів варіативної частини. З метою створення сучасного навчально-методичного забезпечення у нас здійснюється підготовка і видання підручників, посібників, інструктивно-методичних, допоміжних матеріалів до лабораторних, практичних, семінарських занять та з питань організації самостійної роботи.

Факультет має широку наукову і методичну базу. Кафедри Факультету тісно співпрацюють з Міністерством освіти і науки України, Інститутами Національної Академії наук України, Національної Академії педагогічних наук України, вищими навчальними закладами України та зарубіжжя.

На базі Факультету працюють спеціалізовані Вчені ради з філософії, психології, історії України. В аспірантурі та докторантурі кафедр Факультету навчається більше 100 осіб, в тому числі більше 20 аспірантів на платній основі.

Головною стратегічною метою подальшого розвитку Факультету є професійне перетворення його в провідний, унікальний навчальний та науковий філософсько-культурологічний, релігієзнавчий, методологічний та дидактично-методичний Центр системи педагогічної освіти України.

На всіх кафедрах запроваджено модульно-рейтингову організацію навчання студентів та вдосконалену державну атестацію випускників.

Реалізація мети і головних завдань концепції науково-освітньої діяльності Факультету сприяє переходу його на принципово нову якість роботи і створює необхідні умови для вдосконалення навчально-виховного процесу, подальшого розвитку наукових досліджень, розширенню та більш ефективному співробітництву з українськими та зарубіжними партнерами.

Факультет має розвинену систему студентського самоврядування, яка сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора та керівника.

Завданнями студентського самоврядування є забезпечення і захист прав, обов'язків та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу, розвитку та сприяння навчальному, науковому та творчому потенціалу студентів, активізація діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами, організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжних організацій, сприяння працевлаштуванню випускників, участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами тощо.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, Факультету, гуртожитку. 

Навчання в Факультеті здійснюється за такими формами*:

 • денна;
 • заочна;
 • екстернатна.

*Форми навчання можуть бути поєднані.

Основними організаційними формами навчання в Факультеті є:

 • лекція;
 • семінар, спецсемінар;
 • лабораторний практикум;
 • індивідуальне заняття;
 • самостійна робота студентів;
 • консультація;
 • науково-дослідна робота студентів;
 • навчальні і виробничі практики.

Факультет проводить активну роботу по встановленню прямих зв'язків з вузами іноземних держав – зокрема Болгарії, Польщі, Італії та ін.

Зовнішньодержавна діяльність Факультету проводиться відповідно до чинного законодавства шляхом укладання договорів із закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями.

Основними видами міжнародних зв'язків та зовнішньоекономічної діяльності Факультету є:

 • організація фахової підготовки і стажування студентів інших держав;
 • здійснення освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів;
 • створення з іноземними вищими навчальними закладами спільних лабораторій та центрів;
 • відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів та студентів для проходження стажування, участі у конференціях, симпозіумах, конгресах тощо;
 • розробка спільних наукових проектів і програм.

{socbuttons}

 

🆕  ЗАПРОШУЄМО НА НОВИЙ САЙТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ 

(з 2024 року функціонує новий сучасний сайт) 

 

🆒 ЗАПРОШУЄМО НА ОФІЦІЙНУ НОВОГО САЙТУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Цікавишся філософією? Підписуйся на соціальні мережі! 

Більше про події нашого інституту у соцмережах

📘  Facebook  📣  Telegram  📸  Instagram 

 

 

 

drobotii

 

Декан Факультету філософії та суспільствознавства

доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Іван Іванович Дробот
м. Київ-54, вул.Тургенєвська 8-14 телефон (044) 484-02-47
ffon@npu.edu.ua

 

 

 

 

Заступники декана

photo 2021 03 22 19.28.53заступниця декана з наукової роботи та міжнародних зв'язків

Глушко Тетяна Петрівна –

доктор філософських наук, професор;
м. Київ-54, вул.Тургенєвська 8-14 телефон (044) 486-05-99

 

 

заступник декана з навчально-метphoto 2021 03 22 19.12.59одичної роботи

Сковронський Богдан Володимирович –

кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну та реклами;
м. Київ-54, вул.Тургенєвська 8-14 телефон (044) 486-05-99

 

 

 

92609280 2971118312928007 6667552155668316160 oзаступниця декана з соціально-виховної роботи

Дерман Лілія Миколаївна –

кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну та реклами 
м. Київ-54, вул.Тургенєвська 8-14 телефон (044) 486-05-99

 

 

 

 

Співробітники деканату:

секретар дирекції

Українець Яна 

м. Київ-54, вул.Тургенєвська 8-14 телефон (044) 486-05-99

 

методист заочного відділення

Гончарова Катерина 

м. Київ-54, вул.Тургенєвська 8-14 телефон (044) 486-05-99

   
© NPUROUNDER