facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету. Матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософії та суспільствознавства (20-21 травня 2020 року) / ред. рада І. І. Дробот (голова) та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 112 с.

 

СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ

МОЗГОВА Н. Г.

ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКИ ЯК ФОРМАЛЬНОЇ НАУКИ .......................................... 3

НЕМЧИНОВ І. Г.

РОСІЙСЬКА РЕЛІГІЙНА ДУМКА ПРОТИ КАНТА .................................................................................. 5

МАТЮШКО Б. К.

ІДЕЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ МИСТЕЦТВА В ОДНІЙ РАННІЙ СТАТТІ ВІССАРІОНА БЄЛІНСЬКОГО ...... 8

ШУШКЕВИЧ Є. М.

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОДІЛ  ТВОРЧОСТІ  ЛЮДВІГА ВІТГЕНШТАЙНА НА ПЕРІОДИ .................... 10

ГОНЧАРЕНКО К. С.

“ПІДРОБЛЕНИЙ СВІТ” ТА “ФАЛЬСИФІКОВАНА РЕАЛЬНІСТЬ”  ГІ ДЕБОРА .................................. 13

БЕРЕЗІНЕЦЬ І. В.

М. ГРОТ: РОЛЬ СНОВИДІННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ КАРТИНІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ.............................. 15

ОБЛОВА Л. А.

ЯКІВ ГОЛОСОВКЕР ПРО СМИСЛ КУЛЬТУРИ І ЦИВІЛІЗАЦІЇ........................................................... 17

 

СЕКЦІЯ КАФЕДРИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ  ТА ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

КРИЛОВА С. А., ХАМІТОВ Н. В.

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО:

КОНТЕКСТИ  ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ ............................................. 20

МЄДНІКОВА Г. С.

НОВАТОРСТВО ЧЕРЕЗ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ ............ 24

БІЛЬЧЕНКО Є. В.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕГЕМОНІЇ ЯК СИМВОЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ................................. 27

ЮХИМИК Ю. В.

МИСТЕЦЬКА КОМУНІКАЦІЯ: СПЕЦИФІКА “ЖИВОГО”  СПІЛКУВАННЯ З МУЗИКОЮ ................. 30

МАТВЄЄВ В. О.

ПРАКТИКА ЕФЕКТИВНОГО СНУ В АСПЕКТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ........................ 32

ДОБРОДУМ О. В.

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ................................................... 36

ВОРОЖЕЙКІН Є. П.

ПОСТ-КІНО: ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ

ЯК ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РЕЦЕПТИВНИЙ ЕКРАННИЙ ДОСВІД .......................................................... 38

НЕСТЕРЕНКО П. О.

ЛИКИ СМЕРТІ: СМИСЛ ТАНАТОСУ В ЛЮДСЬКОМУ БУТТІ ............................................................. 40

РОМАНОВА О. П.

НАРЦИСИЗМ: ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОАНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

ВИБОРУ ЛЮБОВІ В БУТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ .............................................................................. 42

ЛОБАЧОВ Д. В.

ПРОБЛЕМА ПОНЯТТЯ “БЕЗУМСТВА” У СЕРЕДНІ ВІКИ .................................................................. 46

ТЕРЛЕЦЬКА  Н. О.

ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ ТА КРИТЕРІЇ “ДОБРА”  ТА “ЗЛА”

В МЕТААНТРОПОЛОГІЇ І ТРАНСГУМАНІЗМІ ..................................................................................... 49

КУЗЬМЕНКО Р. І.

РОЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ В НАУКОВІЙ СФЕРІ .................................................................................... 51

 

СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

ДОЛИНСЬКА Л. В., ПЕНЬКОВА О. І.

ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПРОЦЕСУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ  ОСОБИСТОСТІ  У СИСТЕМІ

СУСПІЛЬНИХ ВЗАЄМИН ....................................................................................................................... 54

ДОЛИНСЬКА Л. В., ЗАУШНІКОВА М. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК В СТРУКТУРІ

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛОГОПЕДА............................................ 56

ДОЛИНСЬКА Л. В., РОЄНКО В. Ю.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ..................... 58

ДОЛИНСЬКА Л. В., ЧЕРНЯКОВА Г. А.

КОПІНГ-ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ......................................... 62

ДОЛИНСЬКА  Л. В.,  ПОЛІЩУК  Д. С.

ФЕНОМЕН  САМОСТІЙНОСТІ  В  УКРАЇНСЬКІЙ  ПСИХОЛОГІЧНІЙ  НАУЦІ ................................. 64

ДОЛИНСЬКА Л. В., ЗБРОДСЬКА І. Г.

МОДЕЛЬ БАЛАНСУ ВИМОГ ТА РЕСУРСІВ

ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОГО ВИГОРАННЯ................. 67

ЛИСЯНСЬКА Т. М.

ПСИХОДИДАКТИЧНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ В УЧНІВ .............................................. 70

СТРОЯНОВСЬКА О. В.

ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ........... 72

АНДРІЯШИНА Н. В.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЖИВАННЯ КРИЗИ

В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА .......................................................................... 75

МАТЯШ-ЗАЯЦ Л. П.

ФЕНОМЕН КОНФЛІКТУ У СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ........................................................................ 77

САГАЙДАК С. П.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ .......................................................................... 79

СПІВАК Н. В.

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ ДІЙ З ВРАХУВАННЯМ ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ........................................................................................................................ 82

СТЕПАНЕНКО І. М.

ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ

СОРОМ’ЯЗЛИВОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ .............................................................................. 85

БЄЛОУСОВА Н. М.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

У СУЧАСНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ СВІТІ .............................................................................................. 87

ГОНЧАРЕНКО Н. А.

РОЗПОВСЮДЖЕННІСТЬ СДУГ СЕРЕД БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ЦІМ РОЗЛАДОМ ................................ 89

КАПУСТІНА Ю. А.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ ЖІНОК

З ПРОБЛЕМАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ............................................... 92

 КАРПЕНКО О. Д.

ДО ПРОБЛЕМИ  РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ   СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА .......... 95

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ О. І.

ОСОБЛИВОСТІ  ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ

ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ........................................................................ 97

ХАЛЄЄВА Г. В.

АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБУМОВЛЮВАЧІВ

СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ................ 99

ЦЕПКОВА Д. П.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВИХ ПРОТОКОЛІВ ДОПОМОГИ

ПРИ БОЙОВІЙ СТРЕСОВІЙ ТРАВМІ ТА ЗАПОБІГАННЯ  ПОСТТРАВМАТИЧНОГО

СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ .................................................................................................................... 101

 

СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ

БАКУМЕНКО О. П.

ПОНЯТТЯ “ІСТОРІОГРАФІЧНІ  РЕВОЛЮЦІЇ” ТА “НАУКОВІ  РЕВОЛЮЦІЇ

В ІСТОРИЧНОМУ ПІЗНАННІ” .............................................................................................................. 105

 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

   
© NPUROUNDER