facebook picture 5a3c060eccfa84.1675788915138831508396  

Фейсбук-спільнота

факультету 

   instagram  Інстаграм факультету     telegram  Студентський чат    
   

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

   

 filosofsʹkyy fakulʹtet Kyiv

 

🆕  ЗАПРОШУЄМО НА НОВИЙ САЙТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ 

(з 2024 року функціонує новий сучасний сайт) 

 

🆒 ЗАПРОШУЄМО НА ОФІЦІЙНУ НОВОГО САЙТУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Цікавишся ? Підписуйся на соціальні мережі! 

Більше про події нашого інституту у соцмережах

📘  Facebook  📣  Telegram  📸  Instagram 

Профком

Вчена рада

ПОЛОЖЕННЯ

 Про Науково-методичну раду факультету філософії та суспільствознавства  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні  Вченої ради 

факультету філософії та суспільствознавства,

протокол № 7,

Голова Вченої ради факультету

проф. Дробот І.І.. 

______________________

«26»  лютого 2019 р.

 

  1. Загальне положення

       1.1. Типове положення про Науково-методичну раду факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі – Положення) є документом, який регламентує діяльність Науково-методичної ради факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі – Університет).

       1.2.  Науково-методична рада факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова є дорадчим органом в структурі управління факультету Університету. 

       1.3. У своїй діяльності Науково-методична рада факультету керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, рішеннями Вченої ради Університету, Науково-методичної ради університету, наказами ректора Університету, рішеннями Вченої ради факультету та цим Положенням. 

 

2. Основні завдання і функції Науково-методичної ради факультету  філософії та суспільствознавства

  2.1.Основними завданнями Науково-методичної ради  факультету філософії та суспільствознавства є: систематичне вивчення, аналіз стану і координація науково-методичної роботи на кафедрах, контроль якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на факультеті, розробка рекомендацій щодо його удосконалення;

2.2. До функцій науково-методичної ради факультету філософії та суспільствознавства належать:

2.2.1. вивчення, аналіз стану і координація науково-методичної роботи на кафедрах, контроль якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на факультеті, розробка рекомендацій щодо його удосконалення;

2.2.2. експертиза освітніх програм, навчальних планів, програм навчальних дисциплін, програм практичної підготовки, програм курсів підвищення кваліфікації, аналіз результатів впровадження освітніх програм (якість підготовки фахівців, затребуваність освітніх програм тощо) на факультеті та підготовка пропозицій щодо їхнього  удосконалення; 

2.2.3. розроблення рекомендацій з питань удосконалення  змісту освітнього процесу, форм і методів організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти, методики діагностики  і контролю та критеріїв оцінювання рівня знань та вмінь здобувачів освіти;

2.2.4. експертиза дисертаційної тематики, тематики бакалаврських і магістерських робіт;

2.2.5. розгляд та рекомендація до друку рукописів монографій, наукових видань, підручників,  навчальних і навчально-методичних посібників, іншого методичного забезпечення, збірників наукових праць, наукових журналів, матеріалів конференцій тощо науково-педагогічних працівників та співробітників факультету для подальшого розгляду їх на засіданні Вченої ради факультету.

2.2.6. Створення робочих груп для вивчення стану організації і актуальних проблем освітнього процесу, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на кафедрах, внесення пропозицій і проектів  рішень щодо їх удосконалення;

2.2.7. контроль за виконанням рішень, ухвалених на засіданнях Науково-методичної ради факультету, дотримання  установлених термінів та якості виконання;

2.3. Рішення і рекомендації Науково-методичної ради факультету після затвердження їх Вченою радою факультету є обов’язковими  для науково-педагогічних працівників факультету.

 

3. Склад і порядок формування  Науково-методичної ради факультету

Науково-методична рада факультету створюється терміном на один рік за поданням декана факультету і затверджується наказом ректора Університету.

Склад Науково-методичної ради факультету формується із штатних представників професорсько-викладацького складу із значним досвідом роботи в науковій та освітній сферах.

Науково-методичну раду факультету очолює заступник декана факультету за напрямом навчально-методичної або наукової роботи, або один із штатних представників професорсько-викладацького складу із значним досвідом роботи в науковій та освітній сферах відповідно до рекомендацій Вченої ради факультету;

До складу Науково-методичної ради факультету , крвм голови входять заступник голови, секретар і члени ради – завідувачі кафедрами, штатні провідні викладачі – професори і доценти від кожної кафедри факультету, які мають значний досвід роботи в науковій та освітній сферах.

Голова Науково-методичної ради факультету здійснює керівництво роботою Науково-методичної ради факультету та головує на її засіданнях, контролює виконання рішень, дає доручення з організаційних питань заступнику голови, секретарю і членам Науково-методичної ради факультету, представляє Науково-методичну раду факультету. 

3.6. Обов’язки голови Науково-методичної ради факультету в разі його відсутності покладаються на заступника голови Науково-методичної ради факультету  або спеціально призначену головою ради особу з числа членів Науково-методичної ради факультету.   

           

4. Права і обов’язки членів Науково-методичної ради факультету

Члени Науково-методичної ради факультету мають право:

бути присутніми на засіданнях Науково-методичної ради факультету та брати участь у формуванні політики та порядку денного Науково-методичної  ради факультету;

ініціювати розгляд питань, пов’язаних  із освітнім і науковим процесом перед Вченою радою факультету й Науково-методичною радою Університету;

Члени Науково-методичної ради факультету зобов’язані :

забезпечувати ефективну роботу Науково-методичної ради факультету;

виконувати покладені на них обов’язки і доручення голови Науково-методичної ради факультету в межах обсягів організаційної роботи як складової діяльності науково-педагогічного працівника;

4.2.3. забезпечувати виконання рішень Науково-методичної ради факультету. 

4.2.4. своєчасно і точно виконувати ухваленні рішення Науково-методичної ради Університету.

4.3. Члени Науково-методичної ради факультету несуть персональну відповідальність за участь у роботі Науково-методичної ради факультету, а також за виконання своїх обов’язків. 

 

5. Організація роботи Науково-методичної ради факультету

   Науково-методична рада факультету організовує свою роботу на основі річного плану роботи, схваленого на першому засіданні Науково-методичної ради факультету та затвердженого Вченою радою факультету. План роботи Науково-методичної ради факультету розміщується на офіційному веб-сайті факультету.

Засідання Науково-методичної ради факультету проводяться, як правило. Один раз на два місяця. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання Науково-методичної ради факультету. 

Перед початком кожного засідання проводиться реєстрація членів Науково-методичної ради особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у реєстраційному листі. 

Засідання Науково-методичної ради факультету вважається правомочним, якщо на ньому присутні  не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

При Науково-методичній раді факультету  можуть створюватися комісії, груп рецензентів тощо.

Рішення приймаються відкритим голосуванням більшості голосів. За умови рівності голосів голос голови має вирішальне значення.

Документація Науково-методичної ради факультету (накази, розпорядження, положення, що регламентують роботу Науково-методичної ради , річний план роботи, звіт, протоколи засідань, методичні рекомендації, довідки та інші матеріали) повинні зберігатися в деканаті факультету.

5.8. Про свою роботу Науково-методична рада звітує перед Вченою радою факультету. 

 

6. Порядок внесення змін до Положення про Науково-методичну раду факультету

6.1. Зміни та доповнення до Положення про Науково-методичну раду факультету вносяться за ініціативи членів Науково-методичної ради  університету, членів Науково-методичної ради факультету більшістю голосів присутніх на засіданні членів Науково-методичної ради, а також у разі набрання чинності змін у нормативно-правовиз актах України, нормативно-правових документах Університету, що регламентують діяльність Науково-методичної ради факультету.

6.2. Зміни та доповнення до Положення про Науково-методичну раду факультету затверджуються в установленому порядку Вченою радою факультету філософії та суспільствознавства.

6.3. Базовим  для розробки Положення про Науково-методичну раду факультету філософії та суспільствознавства послугувало Типове положення про Науково-методичну раду факультету, затверджене Вченою радою Університету від 1 лютого 2019 р., протокол № 5 (див.: 

 

https://monitoring.npu.edu.ua/images/Typove%20polozhennia%20pro%20NMR%20fakyltetu%20%20NPU%202019.pdf

 

 

Cклад Науково-методичної ради факультету у 2020/2021 рр:

1. Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (голова);

2. Адаменко Надія Богданівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії (заступник голови);

3. Глушко Тетяна Петрівна – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії,  заступник декана з науково-дослідної роботи (секретар);

4. Сковронський Богдан Володимирович – кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну та реклами, заступник декана з навчально-методичної роботи;

5. Бондаренко  Віктор Дмитрович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства;

6. Долинська Любов Василівна – кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії;

7. Крилова Світлана Анатоліївна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології та філософської антропології;

8. Тицький Сергій Іванович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та філософії історії;

Дерман Лілія Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри дизайну та реклами;

9. Остащук Іван Богданович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри богослов’я та релігієзнавства; 

10. Матяш-Заяць Людмила Петрівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри психології;

11. Бакуменко Олександр Петрович – кандидат історичних наук, доцент,  доцент кафедри історії та філософії історії;

12. Шкіль Людмила Леонідівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології та філософської антропології.

Структура

   
© NPUROUNDER