Кирилова Світлана АнатоліївнаКрилова Світлана Анатоліївна - завідуюча кафедрою філософської антропології, доктор філософських наук, професор, Віце-президент Асоціації Філософського Мистецтва, автор та ведуча програми "Особистість та доля" на радіо "ЕРА" - FМ.
Захистила докторську дисертацію за темою: «Краса як феномен соціального буття людини: соціокультурні та гендерні аспекти» у 2012 році.

Коло наукових інтересів:

 • Філософська антропологія як метаантропологія
 • Філософія екзистенції
 • Соціологія статі та сім'ї
 • Соціологія особистості
 • Соціальна метаантропологія
 • Етика
 • Естетика
 • Філософія психоаналізу
 • Андрогін-аналіз
 • Філософія статі та гендеру

Монографії:

 • Крилова С. Безсмертя особистості: ілюзія чи реальність? – К., 1999.
 • Крилова С. Феномен любові – М., 1999.
 • Крылова С. Психология красивой женщины. – М., К.: АСТ, 2004.
 • Крилова С. Краса людини: особистість, сім'я, суспільство (соціально-філософський аналіз): [монографія] / С. Крилова. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – 344 с.

Підручники та словники:

 • Крилова С. Історія філософії: проблема людини. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006 (у співавторстві).
 • Крылова С. Философский словарь: человек и мир. – К.: КНТ, 2006 (у співавторстві).
 • Крилова С. Філософський словник: людина та світ. – К.: КНТ, 2007 (у співавторстві).
 • Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К.: КНТ, 2009 (у співавторстві).
 • Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, – 2014(у співавторстві).
 • Крылова С. Философская антропология: словарь терминов. – К.: КНТ, 2014 (у співавторстві).

Статті:

 1. Крилова С.А. Стать та любов: від гендерної рівності до гендерного партнерства / С.А. Крилова // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2004. – Випуск 1. – С. 21–26.
 2. Крилова С.А. Стать та любов / С.А. Крилова // Мультиверсум. Філософський альманах: [зб. наук. пр.] / [гол. ред. В.В. Лях]. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – Випуск 4. – С. 38–42.
 3. Крилова С.А. Гендерні стратегії та цілісність особистості в освітньому просторі: екзистенційні та соціальні виміри / С.А. Крилова // Філософія освіти: науковий часопис; Інститут вищої освіти АПН України, Нац. пед. універс. ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 1–2 (8). – С. 300–309.
 4. Крилова С.А. Гламурність як порушення цілісності людини та суспільства / С.А. Крилова // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2010. – Випуск 24. –
 5. С. 227– 236.
 6. Крилова С.А. Любов як вищий прояв краси стосунків / С.А. Крилова // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2010. – Випуск 25. – С. 220–
 7. Крилова С.А. Феномен гламурності в сучасному суспільстві: екзистенційні та соціокультурні аспекти / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М.Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 43. – С. 273–280.
 8. Крилова С.А. Краса стосунків в освітньому процесі: гендерний контекст / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 47. – С. 410–416.
 9. Крилова С. А. Категорія «краса» в контексті соціального буття людини / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 49. – С. 286–291.
 10. Крилова С.А. Краса в контексті статі та гендеру / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск 51.– С. 231–245.
 11. Крилова С.А. Толерантність та любов як прояви краси відносин у суспільстві / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Випуск – С. 283–288.
 12. Крилова С.А. Соціальні виміри краси: цільність, цілеспрямованість, цілісність / С.А. Крилова // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: «Філософські науки» / [гол. ред. В.С. Пазенок]. – К., 2011. – Випуск 9. – С. 55–66.
 13. Крилова С.А. Краса вчинків як цілісність свободи / С.А. Крилова // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2011. – № 2 (4). – С. 142–150.
 14. Крилова С.А. Гламурність як підміна краси в сучасному суспільстві / С.А. Крилова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: [зб. наук. праць]. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Випуск 23. – С. 384–388.
 15. Крилова С.А. Краса відносин у суспільстві: толерантність та любов / С.А. Крилова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Харків, 2012. – № 992. – С. 48–53.
 16. Крилова С.А. Краса вчинків в соціальному бутті людини / С.А. Крилова // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, 2012. – Випуск – С. 39–48.
 17. Крилова С.А. Краса людини як соціально-філософська проблема / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2012. – Випуск – С. 404–408.
 18. Крилова С.А. Благодійність: від моральної гламурності до краси вчинків та стосунків // Альтуїзм, благодійність і демократія в сучасних суціокультурних контекстах //Збірка наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практ.конференції. – Харків, 2012. – С. 43-50.
 19. Крилова С.А. Соціальне партнерство та краса відносин учителя та учня / Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 70. – С. 653-657.
 20. Крилова С.А. Категорії "краса" та "цілісність" в контексті людського буття / Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 71. – С. 469-474.
 21. Крилова С.А. Краса вчинків: від свободи до любові / Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди / "Філософія" / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2013. - Вип. 40. Ч. ІІ. - С. 98- 110.
 22. Крилова С.А. Феномен відчуження в соціальному бутті людини / Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 73. – С. 196-198.
 23. Крилова С.А. Зовнішня та внутрішня краса: підхід соціальної мета-антропології / Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 74. – С. 183-185.
 24. Крилова С.А. Феномен краси світогляду / Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2013. – Випуск 75. – С. 358-360. Крилова С.А. Краса вчинків та відносин як критерій «акме» в процесі соціалізації: методологія соціальної метаантропології // Гуманітарниі студії 2013 - № 20. КНУ ім. Т.Шевченка.- С. 78-88.
 25. Крилова С.А. Соціальне партнерство та краса відносин // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, – Вип. 29. – С. 249-259.
 26. Крилова С.А. Соціальна метаантропологія як методологія дослідження краси в соціальному бутті / Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН України, – Вип. – С. 99-110.
 27. Крилова С.А. Краса жінки в життєвому та освітньому просторі: підходи метаантропології і андрогін-аналізу / Філософія освіти: науковий часопис; Інститут вищої освіти АПН України, Нац. пед. універс. ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – № 1–2 (8). – С. 57-70.
 28. Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К.: КНТ, 2009 (у співавторстві).
 29. Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, – 2014(у співавторстві).
 30. Крылова С. Философская антропология: словарь терминов. – К.: КНТ, 2014 (у співавторстві).

В 2005 році була запрошена адміністрацією філософського факультету Софійського університету ім. К. Охридського (м. Софія, Болгарія) для проведення лекцій бакалаврам, магістрам та викладачам.

У 2011 році виступала з лекціями перед студентами Гьонсальского університету (Джинджу, Південна Корея).

Брала участь у роботі міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, в тому числі:

- «Філософія у мультикультурному світі». Міжнародна науково-практична конференція (м. Джинджу, Південна Корея, 2011 р.).

- «Філософська антропологія як метаантропологія та системні трансформації сучасного гуманітарного знання». Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, Україна, 2013)

- «Соціалізація та ресоціалізація особистості». Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, Україна, 2014) та ін.

   
© ALLROUNDER