Наукові пошуки актуальні дослідження теорія та практикаХII Міжнародна науково-практична конференція "Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія та практика" (11 лютого 2022)

ХII MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (11 lutego 2022)

 

Конференція відбудеться 11 лютого 2022 р. у дистанційній формі. Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті факультету (рубрика «Видання»). Збірник розміщується у репозитарії Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Збірник наукових праць схвалюється до друку Вченою радою Факультету. Збірнику матеріалів присвоюється міжнародний книжковий номер ISBN.

Заявки на участь приймаються до 10 лютого 2022.

Polski

ХII MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA»

(11 lutego 2022)

Konferencja odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników. 

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty uczestnika i program konferencji. 

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do 10 lutego 2022 roku.

Szanowni uczestnicy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału oraz zasadami sporządzenia artykułów!

 

НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Філософія:

«Філософський дискурс у вимірі ХХІ століття»

Секція 2. Культурологія:

«Простір культури в наукових дослідженнях»

Секція 3. Історія:

«Минуле та сучасність у просторі історичних досліджень»

Секція 4. Психологія:

«Соціально-психологічні проблеми особистості, її розвитку та самореалізації»

Секція 5. Педагогіка:

«Актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду сучасних педагогічних концепцій»

Деталі: Інформаційний лист

 

 

Zakres tematyczny konferencji:

Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem współczesnych koncepcji pedagogicznych»

 Więcej informacji