ХI MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO PRAKTYCZNA KONFERENCJA 2ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія та практика" (3 грудня 2021)

ХІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (3 grudnia 2021)

 

 

Конференція відбудеться 3 грудня 2021 р. у дистанційній формі. Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті факультету (рубрика «Видання»). Збірник розміщується у репозитарії Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Збірник наукових праць схвалюється до друку Вченою радою Факультету. Збірнику матеріалів присвоюється міжнародний книжковий номер ISBN.

Заявки на участь приймаються до 1 грудня 2021.

Polski

ХІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA»

(3 grudnia 2021)

ХI MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO PRAKTYCZNA KONFERENCJAKonferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników. 

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty uczestnika i program konferencji. 

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do 1 grudnia 2021 roku.

Szanowni uczestnicy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału oraz zasadami sporządzenia artykułów!

 

НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Філософія:

«Філософський дискурс у вимірі ХХІ століття»

Секція 2. Культурологія:

«Простір культури в наукових дослідженнях»

Секція 3. Історія:

«Минуле та сучасність у просторі історичних досліджень»

Секція 4. Психологія:

«Соціально-психологічні проблеми особистості, її розвитку та самореалізації»

Секція 5. Педагогіка:

«Актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду сучасних педагогічних концепцій»

Деталі:Інформаційний лист

 

Zakres tematyczny konferencji:

Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem współczesnych koncepcji pedagogicznych»

 Więcej informacji