конф серпеньХ Міжнародна науково-практична конференція "Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія та практика" (27 серпня 2021)

Х MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (27 sierpnia 2021 r.)

Конференція відбудеться 27 серпня 2021 р. у дистанційній формі. Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Гуманітарний корпус» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті факультету (рубрика «Видання»). Збірник розміщується у репозитарії Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Збірник наукових праць схвалюється до друку Вченою радою Факультету філософії та суспільствознавства НПУ імені М.П. Драгоманова. Збірнику матеріалів присвоюється міжнародний книжковий номер ISBN. Конференцію зареєстровано в базі УкрІНТЕІ. Посвідчення про реєстрацію №345 від Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» при Міністерстві освіти і науки України. 

Заявки на участь приймаються до 25 серпня 2021.

Polski

Х MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (27 sierpnia 2021 r.)

Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników. 

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty uczestnika i program konferencji. Konferencja jest zarejestrowana w bazie instytucji naukowej "Ukraiński Instytut Badań Naukowych i technicznych i informacji" przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy (Legitymacja rejestracyjna nr 345).

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do 25 sierpnia 2021 roku.

Szanowni uczestnicy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami udziału oraz zasadami sporządzenia artykułów!

 

НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Філософія:

«Філософський дискурс у вимірі ХХІ століття»

Секція 2. Культурологія:

«Простір культури в наукових дослідженнях»

Секція 3. Історія:

«Минуле та сучасність у просторі історичних досліджень»

Секція 4. Психологія:

«Соціально-психологічні проблеми особистості, її розвитку та самореалізації»

Секція 5. Педагогіка:

«Актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду сучасних педагогічних концепцій»

Деталі: Інформаційний лист  

 

Zakres tematyczny konferencji:

Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem współczesnych koncepcji pedagogicznych»

 Więcej informacji