tyckyisiТИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ. Доцент кафедри історії та філософії історії Інституту філософської освіти і науки НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидат історичних наук, доцент, працює на кафедрі з травня 1976 року.

Освіта: Київський державний університет ім. Т. Шевченка, історичний факультет (1982).

Фахова діяльність: лаборант і старший лаборант кафедри історії КПРС КДПІ ім. О.М. Горького (1976 – 1991); асистент кафедри політичної історії ХХ століття (1991 – 1992), старший викладач кафедри історії України (1992 – 2005), старший викладач кафедри історії та історіософії (2005 –2007), старший викладач кафедри історії та філософії історії (2007 –2013), доцент кафедри історії та філософії історії (з 01.09.2013 року), з березня 2016 р. в.о. завідувача кафедри історії та філософії історії

Коло професійних інтересів: історія України, філософія історії, філософія і теорія постгрошей, всесвітня економічна історія, історія та теорія демократії.

Відзнаки та нагороди: відмінник освіти України (2000), грамоти НПУ ім. М.П. Драгоманова. медаль та дисципліни , медаль «Участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС», посвідчення: серія А № 097058 від 10 грудня 1992 р.

Дисципліни які викладає: Історія та теорія демократії, філософія історії, історія української державності, науки про суспільство та історію у XX ст, основи сталого розвитку суспільства, теорії постіндустріального суспільства.

Список наукових та навчально-методичних праць:

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг сторінок Співавтори
Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації:
1 Відбудовний період: деякі проблеми історіографії 60-х – 80-х років // Перебудова та актуальні проблеми історіографії історії КПРС (Матеріали “круглого столу”) тези Український історичний журнал. – 1988, № 10. – С. 39 – 41 3 -
2  Ідеологічна діяльність партійних організацій України у відбудовний період (1921 – 1925 рр.). стаття
(фахове видання) 
Український історичний журнал. – 1989, № 1. – С.23 – 32   10
3  Міська громада Києва за умов політичної децентралізації Київської Русі (1054 – 1240 рр.) тези   Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність). Тези міжнародної науково-практичної конференції. (м. Рівне, 7 – 9 квітня 1993 р.). – Рівне, 1993. – С.10 – 13  3
4  «Криза довіри» і становлення багато-партійності на Україні  тези  Науково-практична конференція “Виборча система і проблеми становлення Української держави”. м. Київ. 12 – 13 грудня 1992 року. – К.: 1996. – 144 – 16.  -
5  Всемирная история денег, кредита и банков монографія   К.: Крещатик, 1997. – 836 с. 836   -
6  «Київські револю-ціонери-незалежні» та їх місце в етно-політичному просторі м. Києва  стаття

(фахове видання)

 Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ ім. М. П. Драгоманова. Ювілейний випуск. – К.: НПУ, 2000. - С.146 – 149  5  -
7  Еволюція міст і міського населення Київської та Черні-гівської губернії у 60 – 70 роках ХІХ ст. (за матеріалами ревізії сенатора О.О. Половцова) стаття

(фахове видання)

 
Наукові записки: Збірник наукових статей Національ-ного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Вип. LII (52). – Київ: НПУ, 2003. – 301 с. – С. 212 – 217  6/3  Ю.А. Нікітін 
8  Вплив каральних органів російського самодержавства на еволюцію етнополі-тичного простору м. Києва у 1900 – 1904 роках стаття

(фахове видання)

 
 Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ. – 2003. – Вип. 6. – С. 155 – 157 (228 с.)  3  -
9  Вплив каральних органів самодержав-ства на етнополі-тичний простір м. Києва доби револю-ції 1905 – 1907 рр. стаття

(фахове видання)

 
 Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 1. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. - С. 77 – 84  8  -
10  Етносоціальний простір м. Києва наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. стаття

(фахове видання)

 
 Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – Вип. 5. – С. 123 – 133 11   -
11  Університет св. Володимира в етнополітичному просторі м. Києва 1900 – 1904 рр.  стаття

(фахове видання)

 Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 24 – 45  21  -
Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації:
12 Бюрократичний сектор промисловості міста Києва 1900 – 1904 років стаття

(фахове видання)

 Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгома-нова, 2013. – С. 129 – 142 13 
13  Бюрократичний сектор у промисловості м. Києва в умовах революції 1905 – 1907 років  стаття

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 167 – 178.  12   -
14  Перше комплексне дослідження з історії українства доби Першої світової війни. Рецензія на колективну монографію «Велика війна 1914 – 1918 рр.» (К.: КЛІО, 2013) стаття

(фахове видання)

 Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 443 – 457 14/7   І.І.Дробот
15  Бюрократизація кредитно-банківського сектору економічного простору м. Києва у 1900 – 1914 рр. стаття

(фахове видання)

 
 Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 12. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 78 – 85
16  Еволюція етнополітичного простору міст України 1861 – 1914 рр.: методологічні засади дослідження  стаття

(фахове видання)

Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 92. – С. 133-140 
Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності
17  Методичні рекомен-дації до контроль-них робіт з історії СРСР для слухачів заочних підготовчих курсів  методичні рекомендації  К.: КДПІ ім. О.М. Горького, 1987. 10 
18 Методические реко-мендации по изуче-нию материалов июньского (1986 г.), январского и июнь-ского (1987 г.) Пле-нумов ЦК КПСС для слушателей факуль-тетов и курсов по-вышения квалифик-ации работников народного образова-ния   методичні рекомендації  К.: РУМК Министерства народного образования УССР, 1989. – 26 с. – С. 10 - 15. 26/9  Бакуменко П.І., Міцкан І.А., Ліскун Є.І. 
19  Історія України. Навчальна програма для студентів факультету україн-ської філології, спеціальність – «Українська мова і література та історія» навчальна програма дисципліни  К.: НПУ ім. М.П. Драгома-нова, 2002. – С. 36 - 43 54/7  І.І. Дробот, .М. Дани-ленко, Т.А. Стоян, Л.В Пилипенко, В.Г. Шарпа-тий, І.М. Жилєнкова, О.В. Позняк. 
20   Історія України. Навчальна програма для студентів факультету україн-ської філології, спеціальність – «Українська мова і література та історія» навчальна програма дисципліни   К.: НПУ ім. М.П. Драго-манова, 2004. – С. 39 - 47  65/8  І.І. Дробот, .М. Дани-ленко, Т.А. Стоян, Л.В Пилипенко, В.Г. Шарпа-тий, І.М. Жилєнкова, О.В. Позняк
21   Історія України. Навчальна програма для студентів неісторичних спеціальностей  навчальна програма дисципліни  К.: НПУ ім. М. П. Драго-манова, 2004. – С. 113-120. 41/7   І.І. Дробот, Д.С. Ря-щенко, В.М. Дани-ленко, Т.А. Стоян, Л.В Пили-пенко, В.Г. Шарпатий, І.М. Жилєн-кова.
22   Історія України. Навчальна програма для студентів факультету україн-ської філології, спеціальність – «Українська мова і література та історія». навчальна програма дисципліни  К.: НПУ ім. М.П. Дра-гоманова, 2004. –С. 208-221.  85/9   І.І. Дробот, В.М. Дани-ленко, Т.А. Стоян, Л.В Пилипенко, В.Г. Шарпа-тий, І.М. Жилєнкова, І.І. Дробот, Д.С. Рящен-ко, В.М. Да-ниленко, Т.А. Стоян, Л.В Пили-пенко, В.Г. Шарпатий, І.М. Жилєн-кова, О.В. Позняк
23   Програма з дисципліни «Історія України». Навчальна програма для студентів спеціальності «Українська мова і література та історія».  навчальна програма дисципліни   Комплекс типових програм кафедри історії та етнополітики / МОН України,НПУ імені М.П. Драгоманова; За ред. В.М. Даниленка. – Вип. 1. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 64-73, 87-90, 96-97, 100-101, 116-118, 122-124, 126-127  212/21  В.М. Дани-ленко, І.І. Дробот, В.Г. Шарпатий, Т.А. Стоян, О.В. Позняк, І.М. Жилен-кові, Л.В. Пилипенко
24  Програма з дисципліни «Історія України». Навчальна програма для студентів неісторичних спеціальностей  навчальна програма дисципліни  Комплекс типових програм кафедри історії та етнополітики / МОН України, НПУ імені М.П. Драгоманова; В.М. Да-ниленко, І.І. Дробот, В.Г. Шарпатий та ін. За ред. В.М. Даниленка. – Вип.. 1. – К.: НПУ імені М.П. Драгома-нова, 2009. – С. 6 – 41 212/11  В.М. Дани-ленко, І.І. Дробот, В.Г. Шарпатий, Т.А. Стоян, О.В. Позняк, Д.С. Ряден-ко, І,М. Жи-ленкові, Л.В. Пилипенко 
25   Інформаційне суспільство в теорії та на практиці  навчальна програма дисципліни Навчально-методичний комплекс підготовки магістрів спеціальності 8.0203101 «Філософія (практична психологія)», «Філософія (суспіль-ствознавство)»; за заг. ред. В.П. Андрущенка, Г.І. Волинки. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 392 – 412..  22/18  І.І.Дробот 
26   Інформаційне суспільство в теорії та на практиці  навчальна програма дисципліни  Навчально-методичний комплекс підготовки магістрів спеціальності 8.0203101 «Філософія (практична психологія)», «Філософія (суспіль-ствознавство)»; за заг. ред. В.П. Андрущенка, Г.І. Волинки. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 443 – 464 22/18  І.І.Дробот  
27   Науки про суспільство та історію у ХХ ст. навчальна програма дисципліни   Навчально-методичний комплекс підготовки магістрів спеціальності 8.0203101 «Філософія (практична психологія)», «Філософія (суспіль-ствознавство)»; за заг. ред. В.П. Андрущенка, Г.І. Волинки. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 397 – 422 25/19   І.І.Дробот 
28   Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Історія та теорія демократії» методичні вказівки   К.: Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2015. – 28 с.. 28/16   І.І.Дробот 
29   Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Філософія історії»  методичні вказівки   К.: Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2015. – 34 с.  34
30   Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Історія України» методичні вказівки   К.: Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2015. – 27 с. 27/5   І.І. Дробот, Т.А. Стоян, О.А. Прохо-ренко, Д.І. Малежик